lookif

تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو افزایش یافته است

بر اساس داده‌های Into TheBlock، تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو در حال افزایش است. بر اساس داده‌ها، ترکیب دارندگان طبق مدت زمان نگهداری، نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از دارندگان شیبا اینو توکن‌های خود را برای بیش از یک سال (بلندمدت) نگه داشته‌اند. همچنین ۷۰ درصد دارندگان این میم کوین را کمتر از یک سال […]